Тема 1, Началото и краят на разказите за живота

Всеки разказ има начало и край. Но когато разказваме началото на живота си, ние преразказваме чутото от други. Когато разказът ни стигне до своя край, това не е краят на живота. И в двата случая става въпрос за нещо, което самите ние не можем да знаем. Тогава как е възможно началото или краят на разказа за живота ни да има силата на истина? 

Този парадокс се решава като че от само себе си в разказите за живота, които следват институционализирани конвенции, например биографиите, с които кандидатстваме за работа. Но в литературните, автобиографичните и всекидневните разкази за живота няма конвенции, които да ни помагат да се справим с него. Задачата на курсовите работи ще бъде да изяснят как началото и краят на такива разкази показва или доказва истинността си.

Изисквания

Препоръчителният обем на курсовата работа е 1800 думи или около 3 компютърни страници с единично разстояние между редовете и шрифт Times New Roman 12 pt. Работите се предават само по мейла на единия от преподавателите. Краен срок: 21 януари 2016 г.

Примерен начин на работа

Можете да подходите по следния начин:

 1. Изберете литературен, автобиографичен или всекидневен разказ за нечий живот (в последния случай е нужно предварително да поискате от някого да разкаже живота си и да запишете разказа му например с телефон).
 2. Прочетете внимателно началните и крайните абзаци на разказа.
 3. Опитайте да отговорите на следните въпроси:
  1. Дали началото на разказа описва началото на живота?
  2. Ако разказът не започва от началото на живота, според Вас защо?
  3. Как свършва разказът – със смърт, с решение да не се разказва повече, със събитие от живота от рода на промяна, отпътуване и т.н.?
  4. Дали начинът, по който свършва разказа, придава на разказания живот определен смисъл, например дали го представя като израстване, съдба, успех, провал, безсмислено усилие?
  5. Дали можете да разпознаете в началото и края на разказа гласове, различни от този на разказвача, например на други хора, на институции, на безлични фигури от рода на народа или човечеството? Дали разказвачът спори с тези гласове, дали се съгласява с тях или отношението му към тях е двусмислено?
 4. Съставете библиография на използваната литература

Примерна структура на курсовата работа

Курсовата работа може да бъде построена по следния начин:

 1. Кратко описание на изследвания случай

 2. Отговори на примерните въпроси

 3. Приложение, текст на анализираните места от разказа

 4. Библиография

Критерии за оценяване

Цитиране на използваната литература в текста и в библиографията на курсовата работа в съответствие с харвардския стил ще носи 0.5 единици за поне 3 стандартизирани цитата и 0,25 т. за по-малко от 3 цитата. Подробно описание на харвардския стил на цитиране можете да намерите тук

Литература

Литература по темата на курсовата работа можете да намерите тук и тук.