Тема 2. Анализ на литературните техники в произведение по избор

Тази тема е по-тясно свързана с материала от упражненията, посветени на литературните похвати. Изберете литературно произведение, опишете използваните в него литературни похвати и коментирайте техния ефект и функция. Препоръчваме произведението да е по-кратко – стихотворение или къс разказ – за да можете да го анализирате в детайли. Ще ви помолим да си изберете произведение на български език, за да можем да сверяваме основателността на вашите твърдения.